Côr Godre'r garth
Cor

Côr Godre'r Garth

Arweinydd: Eilir Owen-Griffiths

Cyfeilydd: Branwen Evans

Cyngerdd yn Ramsey, Ynys Manaw
Eglwys Methodist Ramsey, Waterloo Road
7.30, Dydd Sul, 20 Ebrill 2014

Milntown House, Milntown, Lezayre, Ynys Manaw,
2yp, 21 Ebrill 2014

Cyngerdd Llanfyllin Mai 2014

weplyfr facebook    trydar twitter

 

Cyngerdd 12 Ebrill 2014

 

Cyngerdd Aberystwyth 2013

Cyngerdd yn Aberystwyth Rhagfyr 2013

 

 

 

 

  

CD 2011

 

 

 

 

Cyhoeddwyd CD newydd Côr Godre'r Garth
yn Rhagfyr 2011

Ewch i recordiau Sain >>> Sain

Rhaglen Nia Roberts Radio Cymru

 

 Bydd Côr Godre’r Garth, côr cymysg o ardal Pontypridd, yn lansio CD newydd yn y gyngerdd Nadolig blynyddol yng Nghapel Tabernacl, Efail Isaf ar nos Sul, 18 Rhagfyr 2011am 7.00 o’r gloch.

Mae’r CD Coro Angelicus yn cynnwys detholiad o ffefrynnau’r côr a’r perfformiad cyntaf o waith bywiog a hudolus gan Eilir Owen Griffiths sy’n cwmpasu rhai o’i hoff atgofion gyda’r côr ers iddo gymryd yr awenau fel arweinydd yn 2003.

Mae naw symudiad yn y gwaith Coro Angelicus (Côr o Angylion)sy’n cynnwys Ymdeithgan Angel, a gyfansoddwyd yn wreiddiol gan Eilir i’w wraig ar ddiwrnod eu priodas, pan ganodd y côr yn y gwasanaeth. Mae Disgynnodd wedi ei gyfansoddi mewn arddull werinol, yn adlais o’r holl alawon gwerin a ganwyd ar hyd y blynyddoedd. Cyfansoddwyd prif thema Exaudi Nos - Clyw Ni un noson braf pan oedd y côr ar daith yn La Rochelle yn 2010. I orffen y gwaith ceir trefniant cynhyrfus o Sanctus, i gofio’r troeon y bu’r côr yn canu yn Stadiwm y Mileniwm cyn gêmau rygbi rhyngwladol

Mae’r CD, sydd hefyd yn cynnwys y côr yn canu clasuron gan Brahms, Mendelssohn, Bruckner, Schubert a pherfformiad pwerus o Sadoc Ŵr Duw gan Handel, yn binacl ar flwyddyn lawn a chyffrous iawn. Ymysg yr uchafbwyntiau cafwyd y wefr o berfformio première o waith Eilir, Requiem, yng Ngerddi Aberglasne gyda Bryn Terfel ac Wynne Evans yn unawdwyr. Cafwyd llwyddiant hefyd dros Glawdd Offa wrth i’r côr ddod yn geffyl blaen yng Ngŵyl Gerddorol Cheltenham 2011 a chipio’r Gwpan Aur fel Côr yr Ŵyl

 

Mae hefyd wedi bod yn flwyddyn brysur i Eilir Owen Griffiths a benodwyd yn Gyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen fis Medi. Mae Eilir, sy’n gweithio fel Tiwtor a Threfnydd Diwylliannol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn un o arweinyddion corawl mwyaf deinamig Cymru ac wedi ennill nifer o wobrau fel cyfansoddwr a gyda Chôr Godre’r Garth, Côr CF1 a Chôr y Drindod Dewi Sant.

Mae’n edrych ymlaen yn eiddgar at lansio CD newydd Côr Godre’r Garth a pherfformio rhannau o’r gwaith Coro Angelicus yn y gyngerdd Nadolig ar 18 Rhagfyr.

“Fel côr rydan ni wedi bod yn trafod rhyddhau CD newydd ers sbel rŵan ac fe benderfynon ni mai dyma’r flwyddyn i wireddu hynny, a dwi wrth fy modd hefo’r cynnyrch gorffenedig. Mae Côr Godre’r Garth yn gôr arbennig ac ymroddedig iawn â phawb yn dod ymlaen yn dda  a dwi’n ei deimlo’n fraint enfawr fod yr aelodau wedi cytuno i berfformio’r gwaith Coro Angelicus gafodd ei ysbrydoli gan fy nghyfnod efo’r côr ers i mi ymuno fel arweinydd.

Er nad gwaith Nadoligaidd yw Coro Angelicus, ceir ynddo'r garol adnabyddus Noël, sy’n dod ag atgofion melys i mi o’r cyngherddau Nadolig blynyddol rydan ni yn eu cynnal yng Nghapel y Tabernacl yn Efail Isaf a bydd perfformio rhannau o’r gwaith yn y gyngerdd eleni yn brofiad gwefreiddiol. Dwi’n gobeithio fod rhywbeth at ddant cerddorol pawb ar y CD yma.”

Recordiwyd Coro Angelicus ar label Sain a chyflwynir y CD er cof am aelod annwyl iawn o’r côr, Eric Davies.

Pris y CD yw £12.98.

Ewch i recordiau Sain >>> Sain

 

 

 

 

 

 

 

CD Dwfn Liwiau

Ymunwch â ni!
Ymarferion bob nos Sul
am 7:30 p.m.
Neuadd y Pentref,
Efail Isaf
manylion -

e-bost

07739 731985

Côr Godre’r Garth

Buddugwyr Côr Cymysg dros 45 o leisiau: Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004 ac Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 ac Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006 ac Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint 2007 ac Eisteddfod Genedlaethol Bala 2009

Taith lwyddiannus i Moosburg, Bafaria, Pasg 2006 ac i Ffrainc, Hydref 2010.

 

 

 

 

Eilir a Branwen

Eilir Owen-Griffiths a Branwen Evans

 

Mae Côr Godre'r Garth yn gôr cymysg gyda 60 o aelodau. Mae'r côr yn ymarfer yn Efail Isaf, Pontypridd, a daw'r aelodau o ardaloedd Penybont, Caerdydd, y Rhondda a Chwm Rhymni yn ogystal â Thaf Elái.

Ffurfiwyd y côr yn 1974 gyda'r nod o hybu Cymreictod mewn ardal oedd, yr adeg honno, ar fin colli'r iaith yn llwyr. Denwyd nifer o ddysgwyr i rengoedd y Côr a bu'n fodd i nifer i loywi eu hiaith.

Bu'r côr yn llwyddiannus iawn yng nghystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol o'r cychwyn cyntaf ac i goroni'r llwyddiant derbyniodd yr arweinydd Medal Aur Clogau yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1985 a Medal Goffa Morfydd Vaughan Evans yn 2009.

Cyflwyna'r côr pob math o gerddoriaeth; caneuon traddodiadol, emynau, gweithiau newydd gan gyfansoddwyr Cymraeg a gweithiau operatig. Mae’r côr wedi cyflwyno nifer o weithiau cyflawn yn cynnwys y Meseia, Handel, Offeren y Credo, Mozart a'r Eleias, Mendelssohn, Gloria John Rutter.

Mae'r côr wedi ymddangos ar y teledu ac ar y radio yn rheolaidd. Cyflwynwyd cyngherddau led led Cymru a thramor gan gynnwys yr Almaen, Gwlad Belg, Llydaw yr Iwerddon, yr Eidal a Chatalonia. Hefyd mae'r côr wedi croesawu i Gymru nifer o gorau tramor yn cynnwys, yr Almaen, Lithuania ac America. Cynhelir y cyngherddau er budd elusennau lleol a chenedlaethol .

 


Danfonwch e-bost atom i gael mwy o wybodaeth neu trefnu cyngerdd i'r côr.


 

 

 

Y Garth